Oświadczenie o ochronie prywatności

Law & More przetwarza dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało sporządzone w celu zapewnienia Państwu jasnych i przejrzystych informacji na ten temat. Law & More szanuje dane osobowe użytkowników i zapewnia, że przekazane nam dane osobowe będą traktowane jako poufne. Poniższe oświadczenie stanowi realizację obowiązku określonego w ogólnych przepisach o ochronie danych osobowych (AVG), polegającego na informowaniu osób zainteresowanych o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Law & More. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Law & More.

Dane kontaktowe

Law & More jest administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Law & More znajduje się pod adresem De Zaale 11 w (5612 AJ) Eindhoven. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej deklaracji prywatności, skontaktuj się z nami. Można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +31 (0) 40 369 06 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@lawandmore.nl. 

Dane osobowe

Dane osobowe to dane, które mówią coś o danej osobie lub mogą być z nią kojarzone. Dane osobowe, które pośrednio ujawniają coś o kimś, są również danymi osobowymi. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności dane osobowe są rozumiane jako wszystkie dane, które Law & More przetwarza w celu identyfikacji użytkownika.

Law & More przetwarza dane osobowe w celu świadczenia swoich usług lub dane osobowe przekazane przez osobę zainteresowaną z własnej inicjatywy. Należą do nich na przykład dane kontaktowe i inne dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia Państwa sprawy, dane osobowe, które wypełnili Państwo w formularzach kontaktowych lub internetowych, dane, które podają Państwo podczas rozmów (wstępnych), dane osobowe dostępne na publicznych stronach internetowych lub dane osobowe, które można uzyskać z rejestrów publicznych, takich jak księga wieczysta i rejestr handlowy Izby Handlowej. Law & More przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, ulepszania usług i komunikowania się z użytkownikiem jako osobą, której dane dotyczą.

Od kogo Law & More przetwarza dane osobowe?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób, od których Law & More przetwarza dane osobowe. Law & More przetwarza dane osobowe osób, z którymi pozostaje, będzie pozostawał lub pozostawał w bezpośrednich lub pośrednich relacjach. Dotyczy to następujących osób:

 • (potencjalnych) klientów Law & More;
 • wnioskodawcy;
 • osób, które wykazują zainteresowanie usługami Law & More;
 • Osoby związane z firmą lub organizacją, z którą Law & More ma, będzie miał lub miał powiązania;
 • odwiedzających strony internetowe Law & More;
 • wszystkie inne osoby, które kontaktują się z Law & More.

Cel przetwarzania danych osobowych

Law & More przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie usług prawnych

Jeżeli zleciłeś nam świadczenie usług prawnych, poprosimy Cię o udostępnienie nam Twoich danych kontaktowych. Inne dane osobowe mogą być również niezbędne do rozpatrzenia Państwa sprawy, w zależności od charakteru problemu. Państwa dane osobowe będą również wykorzystywane do celów rozliczeniowych w związku ze świadczonymi usługami. W zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim.

 • Przekazywanie informacji

Law & More rejestruje Państwa dane w swoim systemie i przechowuje je w celu umożliwienia dostarczenia Państwu informacji. Mogą to być informacje związane z relacjami użytkownika z Law & More. Jeśli nie jesteś (jeszcze) związany z Law & More, możesz poprosić o informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. W tym celu Law & More przetwarza dane osobowe, aby móc się z Państwem skontaktować i udzielić żądanych informacji.

 • Zgodność z obowiązkami prawnymi

Law & More przetwarza Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Zgodnie z prawem i zasadami postępowania obowiązującymi prawników, jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia Państwa tożsamości za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.

 • Rekrutacja i selekcja

Law & More gromadzi Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji. Gdy ubiegasz się o pracę w Law & More, Twoje dane są przechowywane w celu ustalenia, czy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz aby móc się z Tobą skontaktować w sprawie Twojej aplikacji.

 • Media społecznościowe

Law & More korzysta z różnych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. Jeśli korzystają Państwo z funkcji na naszych stronach internetowych związanych z mediami społecznościowymi, możemy uzyskać Państwa dane osobowe z odpowiednich kanałów mediów społecznościowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Law & More przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie jednej lub kilku z następujących podstaw:

 • Pozwolenie

Law & More może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkownika, ponieważ użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

 • Na podstawie umowy (która ma być zawarta)

Gdy zlecą Państwo Law & More świadczenie usług prawnych, będziemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli i w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zlecenia.

 • Zobowiązania prawne

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Prevention), prawnicy są zobowiązani do zbierania i rejestrowania pewnych informacji. Między innymi należy zweryfikować tożsamość klientów.

 • Uzasadniony interes

Law & More przetwarza Państwa dane osobowe, jeżeli ma w tym uzasadniony interes, a przetwarzanie nie stanowi nieproporcjonalnego naruszenia Państwa prywatności.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Law & More będzie udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zgodnie z wyżej wymienionymi celami. Dotyczy to na przykład zawarcia umowy, przekazania danych osobowych w związku z postępowaniem (prawnym), korespondencji z drugą stroną lub zaangażowania innej strony trzeciej w imieniu i na polecenie Law & More, np. dostawcy IT. Ponadto Law & More może przekazywać dane osobowe stronom trzecim, takim jak organy regulacyjne lub inne organy, którym przyznano uprawnienia publiczne, w zakresie, w jakim jest to prawnie wymagane.

Ze stroną trzecią, która przetwarza dane osobowe użytkownika w imieniu i zgodnie z instrukcjami Law & More, zostanie zawarta umowa o przetwarzaniu danych. Umowa ta będzie również zobowiązywać stronę trzecią do przestrzegania przepisów AVG. Strony trzecie, które są zaangażowane przez Law & More i które oferują usługi jako administratorzy danych, są same odpowiedzialne za (dalsze) przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia zgodności z AVG. Przykładem takiej osoby trzeciej może być księgowy lub notariusz.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Law & More przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych i biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka. W przypadku, gdy Law & More korzysta z usług osób trzecich, Law & More, w kontekście ochrony danych osobowych, w umowie dotyczącej przetwarzania danych dokona ustaleń zapewniających podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Okres przechowywania

Law & More nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów przetwarzania danych lub wymagane przez prawo i przepisy. 

Prawa podmiotów danych do prywatności

W oparciu o nowe przepisy dotyczące ochrony prywatności, masz pewne prawa, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 • Dostęp

Użytkownik ma prawo zapytać, jakie dane osobowe przetwarza Law & More oraz uzyskać wgląd w te dane.

 • Sprostowanie lub uzupełnienie

Mają Państwo prawo zażądać poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

 • Usuwanie danych

Użytkownik ma prawo zażądać od Law & More usunięcia danych osobowych, które są przetwarzane na jego temat. Law & More usunie takie dane osobowe w następujących przypadkach:

 • jeśli nie są one już niezbędne do celów, dla których dane zostały uzyskane;
 • jeżeli wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych i nie istnieją ważne powody do dalszego przetwarzania;
 • jeśli dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem;
 • jeżeli dane muszą zostać usunięte na podstawie wymogu prawnego.
 • Ograniczenie przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zwrócić się do Law & More z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie niektórych danych dotyczących użytkownika przez Law & More nie jest konieczne.

 • Możliwość przekazywania danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania przeglądu danych, które Law & More przetwarza na jego temat oraz do przekazania tych danych innej stronie.

 • Sprzeciw

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Law & More.

Wniosek o dostęp, korektę lub uzupełnienie, usunięcie, ograniczenie, przeniesienie danych lub cofnięcie wcześniej udzielonej zgody można złożyć do Law & More na następujący adres e-mail info@lawandmore.nl. Dalsze informacje otrzymają Państwo od nas w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku. Mogą zaistnieć okoliczności, w których Law & More nie może w pełni spełnić żądania użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. Należą do nich na przykład obowiązek zachowania poufności spoczywający na prawnikach oraz okresy przechowywania danych zgodnie z prawem.

Potrzebujesz prawnika specjalizującego się w prawie karnym drogowym?
Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +31 40 369 06 80 lub wyślij wiadomość e-mail na adres:
Tom Meevis, prawnik z Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Maksym Hodak, prawnik z Law & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Zacznij wpisywać tekst i naciśnij Enter, aby rozpocząć wyszukiwanie

Verkeer.site