Декларация за поверителност

Law & More обработва лични данни. Настоящата декларация за поверителност е изготвена с цел да ви предостави ясна и прозрачна информация по този въпрос. Law & More уважава вашите лични данни и ще гарантира, че личната информация, която ни предоставяте, ще бъде третирана като поверителна. Следната декларация изпълнява задължението, установено в Общите разпоредби за защита на данните (ОРЗД), да информира заинтересованите лица за обработката на техните лични данни от Law & More. Настоящата декларация за поверителност отговаря на най-важните въпроси, свързани с обработката на лични данни от Law & More.

Данни за контакт

Law & More е администраторът на данни по отношение на обработката на вашите лични данни. Law & More се намира на адрес De Zaale 11 в (5612 AJ) Айндховен. Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за поверителност, моля, свържете се с нас. Можете да се свържете с нас на телефон +31 (0) 40 369 06 80 или по електронна поща на адрес info@lawandmore.nl. 

Лични данни

Личните данни са данни, които разказват нещо за дадено лице или могат да бъдат свързани с него. Личните данни, които косвено разкриват нещо за някого, също са лични данни. В тази декларация за поверителност под лични данни се разбират всички данни, които Law & More обработва, за да ви идентифицира.

Law & More обработва лични данни за целите на предоставянето на своите услуги или лични данни, предоставени от съответното лице по негова/нейна собствена инициатива. Това включва например данни за контакт и други лични данни, които са необходими за разглеждането на вашия случай, лични данни, които сте попълнили във формуляри за контакт или уеб формуляри, данни, които предоставяте по време на (встъпителни) разговори, лични данни, налични на публични уебсайтове, или лични данни, които могат да бъдат получени от публични регистри, като например имотния регистър и търговския регистър на търговската камара. Law & More обработва лични данни, за да предоставя услуги, да подобрява услугите и да комуникира лично с вас като субект на данни.

От кого Law & More обработва лични данни?

Настоящата декларация за поверителност е приложима за всички лица, от които Law & More обработва лични данни. Law & More обработва лични данни на лица, с които има, ще има или е имала пряка или непряка връзка. Това включва следните лица:

 • (потенциални) клиенти на Law & More;
 • кандидати;
 • хора, които проявяват интерес към услугите на Law & More;
 • Хора, които са свързани с компания или организация, с която Law & More има, ще има или е имала взаимоотношения;
 • посетители на уебсайтовете на Law & More;
 • всички други лица, които се свързват с Law & More.

Цел на обработката на лични данни

Law & More обработва вашите лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на правни услуги

Ако сте ни възложили предоставянето на правни услуги, ще ви помолим да споделите с нас данните си за контакт. За разглеждането на вашия случай може да са необходими и други лични данни, в зависимост от естеството на проблема. Вашите лични данни ще бъдат използвани и за целите на фактурирането във връзка с предоставените услуги. Доколкото е необходимо за предоставяне на нашите услуги, ние ще предоставим вашите лични данни на трети страни.

 • Предоставяне на информация

Law & More записва вашите данни в своята система и ги съхранява, за да може да ви предостави информация. Това може да е информация, която се отнася до взаимоотношенията ви с Law & More. Ако (все още) нямате взаимоотношения с Law & More, можете да поискате информация чрез формуляра за контакт на уебсайта. За тази цел Law & More обработва лични данни, за да може да се свърже с вас и да ви предостави исканата информация.

 • Спазване на правните задължения

Law & More обработва вашите лични данни, за да спазва законови задължения. По силата на закона и правилата за поведение, които се прилагат за адвокатите, ние сме длъжни да проверим самоличността ви чрез валиден документ за самоличност.

 • Набиране и подбор

Law & More събира вашите лични данни за целите на набирането и подбора. Когато кандидатствате за работа в Law & More, данните ви се съхраняват, за да се определи дали ще бъдете поканени на интервю за работа и за да може да се свържем с вас във връзка с кандидатурата ви.

 • Социални медии

Law & More използва различни социални медии, а именно Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn. Ако използвате функциите на нашите уебсайтове, свързани със социалните медии, може да получим вашите лични данни от съответните канали на социалните медии.

Основание за обработката на лични данни

Law & More обработва вашите лични данни въз основа на едно или повече от следните основания:

 • Разрешение

Law & More може да обработва лични данни, свързани с вас, защото сте дали съгласието си за такова обработване. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

 • Въз основа на споразумение (предстои да бъде сключено)

Когато възложите на Law & More да предостави правни услуги, ние ще обработваме лични данни, ако и доколкото това обработване е необходимо за изпълнението на указанието.

 • Правни задължения

Вашите лични данни се обработват и с цел спазване на правни задължения. Съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма адвокатите са задължени да събират и записват определена информация. Наред с други неща, самоличността на клиентите трябва да бъде проверена.

 • Легитимен интерес

Law & More обработва вашите лични данни, ако има легитимен интерес за това и обработката не представлява непропорционално нарушение на неприкосновеността на личния ви живот.

Споделяне на лични данни с трети страни

Law & More ще споделя вашите лични данни с трети страни само дотолкова, доколкото е необходимо за предоставяне на услуги в съответствие с горепосочените цели. Това включва например сключването на договор, предоставянето на вашите лични данни във връзка със (съдебно) производство, кореспонденция с другата страна или ангажирането на друга трета страна от името и по указание на Law & More, като например ИТ доставчик. Освен това Law & More може да предостави лични данни на трета страна, като например регулаторен орган или друг орган, който е получил публични правомощия, доколкото има законово задължение да го направи.

С третата страна, която обработва вашите лични данни от името и по указание на Law & More, ще бъде сключено споразумение за обработване. Това споразумение също така ще задължи третата страна да спазва разпоредбите на AVG. Третите страни, които са ангажирани от Law & More и които предлагат услуги като администратори на данни, сами носят отговорност за (по-нататъшната) обработка на вашите лични данни, за да гарантират спазването на AVG. Пример за такива трети страни са счетоводител или нотариус.

Сигурност на личните данни

Law & More отдава голямо значение на сигурността и защитата на вашите лични данни и като взема предвид съвременните постижения, ще прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури ниво на сигурност, съответстващо на риска. В случай че Law & More използва услугите на трети страни, в контекста на защитата на личните данни Law & More ще предприеме мерки в договора за обработка на данните, за да гарантира, че са взети подходящи мерки за сигурност.

Период на съхранение

Law & More не съхранява лични данни за по-дълъг период от време, отколкото е необходимо за гореспоменатите цели на обработката на данни или както се изисква от закона и подзаконовите актове. 

Права на поверителност на субектите на данни

Въз основа на новото законодателство за защита на личните данни имате определени права, когато се обработват личните ви данни:

 • Достъп до

Имате право да попитате кои лични данни обработва Law & More и да видите тези данни.

 • Корекция или допълнение

Имате право да поискате коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни.

 • Изтриване на данни

Имате право да поискате от Law & More да изтрие личните данни, които се обработват за вас. Law & More ще изтрие такива лични данни в следните случаи:

 • ако те вече не са необходими за целта, за която са получени данните;
 • ако оттеглите съгласието си за обработване на данните и няма друго правно основание за обработване на данните;
 • ако възразите срещу обработването на данните и няма убедителни основания за по-нататъшното им обработване;
 • ако данните са били незаконно обработени;
 • ако данните трябва да бъдат изтрити въз основа на правно изискване.
 • Ограничение на обработката

Имате право да поискате от Law & More да ограничи обработката на лични данни, ако смятате, че не е необходимо Law & More да обработва определени данни, свързани с вас.

 • Преносимост на данните

Имате право да получите преглед на данните, които Law & More обработва за вас, и да прехвърлите тези данни на друга страна.

 • Възражение

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни от Law & More.

Искане за достъп, коригиране или добавяне, изтриване, ограничаване, преносимост на данни или оттегляне на дадено преди това съгласие може да бъде подадено до Law & More на следния имейл адрес info@lawandmore.nl. Ще получите допълнителна информация от нас в рамките на четири седмици от получаването на искането ви. Възможно е да има обстоятелства, при които Law & More да не може да изпълни изцяло вашето искане като субект на данни. Те включват например задължението за поверителност, което се полага на адвокатите, и законовите срокове за съхранение.

Нуждаете се от адвокат по наказателно право в областта на движението по пътищата?
Моля, свържете се с нас по телефона на +31 40 369 06 80 или изпратете имейл на адрес:
Том Мивис, адвокат в Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Г-н Максим Ходак, адвокат в Law & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите

Verkeer.site